Mapa lokacija odlagališta otpada

Lokacije odlagališta otpada

Projekt “Otpad odvoji pa održivo gospodari” sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr